Άλλο σοβαρότητα, Άλλο σοβαροφάνεια και άλλο σοβατεπί.