Μόνο αυτοί που προσπάθησαν πολύ, έχουν δικαίωμα στο παράπονο.