Το παν είναι οι προτεραιότητες που βάζουμε στη ζωή μας. Το κατ είναι νοσοκομείο.